PHP实现求连续子数组最大和问题2种解决方法

问题描述

求子数组的最大和

题目描述:

输入一个整形数组,数组里有正数也有负数。
数组中连续的一个或多个整数组成一个子数组,每个子数组都有一个和。
求所有子数组的和的最大值。要求时间复杂度为O(n)。

关于连续子数组最大和这个问题,有两种解法,一种是动态规划

解法如下:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
function getMaxSubSum($arr){
  $curSum = $arr[0];
  $maxSum = $arr[0];
  for($i = 1; $i < count($arr); $i++){
    if($curSum > 0) $curSum += $arr[$i];
    else $curSum = $arr[$i];
    if($curSum > $maxSum) $maxSum = $curSum;
  }
  return $maxSum;
}

还有一种是扫描法

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
function getMaxSubSum($arr){
  $curSum = 0;
  $maxSum = 0;
  for($i = 0; $i < count($arr); $i++ ){
    $curSum += $arr[$i];
    if($curSum <= 0) $curSum = 0;
    if($curSum > $maxSum) $maxSum = $curSum;
  }
  if($maxSum == 0){
    $maxSum = $arr[0];
    for($i = 1; $i < count($arr); $i++){
      if($maxSum < $arr[$i] ) $maxSum = $arr[$i];
    }
  }
  return $maxSum;
}

原文链接:http://blog.csdn.net/zhaozonglu/article/details/46795165

© 版权声明
THE END
喜欢就支持一下吧
点赞8 分享
评论 抢沙发
头像
欢迎您留下宝贵的见解!
提交
头像

昵称

取消
昵称表情代码图片

    暂无评论内容