Python全局变量与局部变量详解

Python全局变量与局部变量详解

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
#Python中的变量:全局变量和局部变量
 
#在很多语言中,在声明全局变量的时候,都喜欢把全局变量的名称定义为大写
 
#定义学生人数为100
STUDENT_NUMBER= 100
#学校名称
SCHOOL_NAME= 'Guangzhou University'
 
"""\
    获取全局变量:学生人数STUDENT_NUMBER的值
"""
def getStudentNumber():
    return STUDENT_NUMBER
"""\
    重置全局变量:学生人数STUDENT_NUMBER值
"""
def setStudentNumber(num):
    global STUDENT_NUMBER
    STUDENT_NUMBER= num
"""\
    获取全局变量:学校名称SCHOOL_NAME的值
"""
def getSchoolName():
    return SCHOOL_NAME
"""\
    重置全局变量:学校名称SCHOOL_NAME值
"""
def setSchoolName(name):
    global SCHOOL_NAME
    SCHOOL_NAME= name
 
def changeValue():
    name= '北京大学'
    number= 90
    print('全局变量STUDENT_NUMBER = ' , getStudentNumber())
    print('全局变量SCHOOL_NAME = ' , getSchoolName())
    print('#######################################')
    print('局部变量namber = ' , number)
    print('局部变量name = ' , name)
    print('#######################################')
    print('改变全局变量值...')
    print('#######################################')
    setStudentNumber(number)
    setSchoolName(name)
    print('全局变量STUDENT_NUMBER = ' , getStudentNumber())
    print('全局变量SCHOOL_NAME = ' , getSchoolName())
 
if __name__== '__main__':
    changeValue()
© 版权声明
THE END
喜欢就支持一下吧
点赞12 分享
评论 抢沙发
头像
欢迎您留下宝贵的见解!
提交
头像

昵称

取消
昵称表情代码图片

    暂无评论内容