Python将阿拉伯数字转化为中文大写

利用Python将阿拉伯数字转化为中文大写,其实最麻烦的地方就是中间空多个0的问题,这种情况下,采用拆分法则,将一个大数字,先拆分成整数部分和小数部分,再对整数部分按照仟、万、亿、兆分位拆分为四个字符串组成的List,每个字符串最多4个字符,然后对每个分位的字符串用大写函数转换成大写,最后合并,这样等于缩减了问题,处理就相对简单了

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-
'''
#算法说明:要求字符串输入,现将字符串差费为整数部分和小数部分生成list[整数部分,小数部分]
#将整数部分拆分为:[亿,万,仟]三组字符串组成的List:['0000','0000','0000'](根据实际输入生成阶梯List)
#例如:600190000010.70整数部分拆分为:['600','1900','0010']
#然后对list中每个字符串分组进行大写化再合并
#最后处理小数部分的大写化
'''
class cnumber:
    cdict={}
    gdict={}
    xdict={}
    def __init__(self):
        self.cdict={1:u'',2:u'',3:u'',4:u'仟'}
        self.xdict={1:u'元',2:u'万',3:u'亿',4:u'兆'}#数字标识符
        self.gdict={0:u'零',1:u'壹',2:u'贰',3:u'叁',4:u'肆',5:u'伍',6:u'陆',7:u'柒',8:u'捌',9:u'玖'}    
    def csplit(self,cdata):#拆分函数,将整数字符串拆分成[亿,万,仟]的list
        g=len(cdata)%4
        csdata=[]
        lx=len(cdata)-1
        if g>0:
            csdata.append(cdata[0:g])
        k=g
        while k<=lx:
            csdata.append(cdata[k:k+4])
            k+=4
        return csdata
                 
    def cschange(self,cki):#对[亿,万,仟]的list中每个字符串分组进行大写化再合并
        lenki=len(cki)
        i=0
        lk=lenki
        chk=u''
        for iin range(lenki):
            if int(cki[i])==0:
                if i
© 版权声明
THE END
喜欢就支持一下吧
点赞7 分享
评论 抢沙发
头像
欢迎您留下宝贵的见解!
提交
头像

昵称

取消
昵称表情代码图片

    暂无评论内容